Rekrutacja dzieci spoza obwodu

REKRUTACJA DO KLASY I DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (do pobrania poniżej) zawierający kryteria rekrutacji i dołączają niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych podaje UCHWAŁA NR XXXIII/607/17 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr OR.21.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2021/2022Lp.Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postę powaniu rekrutacyjnym

od 1 do 12 marca 202lr.

od 26 kwietnia do 7 maja 202l r.2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 26 marca 202l r.

od 26 kwietnia do 14 maja 202lr.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1 kwietnia 202lr.,

godzina 9.00

17 maja 202lr., godzina 9.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 1 do 16 kwietnia 202l r.

od 17 do 26 maja 2021r .

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 202lr.,

godz. 9.00

28 maja 202l r., godz. 9.00

Tryb odwoławczy zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.)

 

Ponadto rodzice/prawni opiekunowie mogą zapisać dziecko do grupy pływającej na zajęcia pływania. Prosimy wypełnić druk zapisy do grupy pływającej (do pobrania poniżej) lub w sekretariacie szkoły.

1.Plik do pobrania- "Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły"

2.Plik do pobrania-"Zapisy do grupy pływającej"

  Od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. uczymy się zdalnie.
Zebrania z rodzicami
  • 19.01.2022 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na I semestr- klasy 1-3 (g.16.30)
  • 20.01.2022 - informacje o postępach w nauce oraz o proponowanych ocenach na I semestr- klasy 4-8 (g.16.30)

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content