Rekrutacja dzieci spoza obwodu

REKRUTACJA DO KLASY I DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych spoza obwodu szkoły przyjmowani są na podstawie:

WNIOSKU – kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły wybranej w I preferencji.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XLIII/702/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 listopada 2021r. 

Link do uchwały: https://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_702.pdf

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej  szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium:

1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru do klas 1-7 w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata – 16 pkt – oświadczenie rodzica/ opiekuna

2. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt.  – informacje zawarte we wniosku

3. Rodzice /opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą
w obwodzie szkoły pierwszego wyboru -  4 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

4. W obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole - 3 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

5. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego znajdującego się w budynku szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata - 2 pkt.  - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

6. Droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru od miejsca zamieszkania jest krótsza
niż do szkoły obwodowej – 1 pkt - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.14.2023 z dnia 20 stycznia 2023r. Prezydenta Miasta Chorzów

link: https://bip.chorzow.eu/index.php?id=167446606619357838

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2023/2024:

1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata spoza obwodu kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 27 lutego, godz. 8:00 do 31 marca 2023r., godz. 15:00

2. Rejestracja w systemie oraz złożenie zgłoszenia kandydata do obwodowej szkoły podstawowej: 27 lutego, godz. 8:00 do 31 marca 2023, godzina 15:00.

3. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym: 27 lutego do 7 kwietnia 2023r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 14 kwietnia 2023r., godz. 9:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania: od 14 do 27 kwietnia 2023r., godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 28 kwietnia 2023r., godz. 9.00.

Źródło: https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020#

Ponadto rodzice/prawni opiekunowie mogą zapisać dziecko do grupy pływającej na zajęcia pływania. Prosimy wypełnić druk zapisy do grupy pływającej (do pobrania poniżej) lub w sekretariacie szkoły.

Limit miejsc: 30, według kolejności złożonych dokumentów.

Plik do pobrania- "Zapisy do grupy pływającej"

 

  W dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci klas pierwszych (rok szkolny 2023/2024) w sali nr 20-21 - II piętro.
Zebrania i konsultacje

Zebrania!

W związku z zagrożeniem oceną niedostateczną:

klasy 1-8 (g.16.30) 15.05.2023 r.

Zebrania ogólne:

klasy 1-3 (g.16.30) 07.06.2023 r.

klasy 4-8 (g.16.30) 06.06.2023 r.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Skip to content