Zapisy do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie w roku szkolnym 2023/2024

27 lutego 2023r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych do oddziałów ogólnodostępnych, która potrwa do 31 marca 2023r.

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Chorzów. 

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:

https://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl/switcher-public/index!doDefault.action

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

  1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z urzędu.
  2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły wybranej w I preferencji. Informacje o  kryteriach rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz o terminach rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem znajduje się w zakładce REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU link: http://sp34.chorzow.pl/?page_id=7192

 

UWAGA 1!: Kandydaci do oddziałów specjalnych oraz integracyjnych (na 5 miejsc dla dzieci orzeczonych)- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym!

W celu zapisania kandydata, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  do oddziału specjalnego lub na jedno z pięciu miejsc w oddziale integracyjnym, rodzic powinien zgłosić się w terminie do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. nr 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do  Zarządzenia Nr OR.175.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku.

Link: https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

UWAGA 2!: Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024.

Źródło: https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020#

Ponadto rodzice/prawni opiekunowie mogą zapisać dziecko do grupy pływającej na zajęcia pływania. Prosimy wypełnić druk zapisy do grupy pływającej (do pobrania poniżej) lub w sekretariacie szkoły.

Limit miejsc: 30, według kolejności złożonych dokumentów.

Plik do pobrania- "Zapisy do grupy pływającej"

 

 

Konsultacje dla rodziców
Klasy I - III - 14.11.2023 r., godzina 16:30 Klasy IV - VIII - 15.11.2023 r., godzina 16:30
Legitymacje szkolne

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Sekretariat szkolny

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku

7:00 - 15:00

Skip to content