Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących/niesłyszących;
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze;
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Raś.
 • E-mail: mmr2@wp.pl
 • Telefon: +48322461804

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Chorzowie Justyna Lewandowska
 • Adres: ul. Kaliny 55
  41-506 Chorzów
 • E-mail: justlew@wp.pl
 • Telefon: +32 2461804

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Szkoły Podstawowej nr 34 usytuowanej przy ul Kaliny 55 w Chorzowie prowadzi wejście główne znajdujące się prz ulicy Kaliny. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Oprócz wejścia głównego do szkoły prowadzą jeszcze dwa wejścia: tylne od strony boiska otwierane okazjonalnie oraz boczne prowadzące do pomieszczeń gospodarczych, dostępne tylko dla pracowników szkoły.
 2. Szkoła nie dysponuje udogodnieniami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy, na poszczególne kondygnacje prowadzą schody. 
 3. Brak w szkole informacji dla osób niewidomych w postaci tabliczek z  informacyjami w alfabecie Braille'a.
 4. Ze względu na lokalizację, szkoła nie posiada parkingu ogólnodostępnego, nie dysponuje miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
Konsultacje! Zebrania w sprawie zagrożeniem oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego!

08.05.2024 - dla klas I - VIII - godzina 16:30.

Dofinansowanie!

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content