Świetlica

ŚWIETLICA - INFORMACJE OGÓLNE

Cele świetlicy:

  • zapewnienie dzieciom z klas młodszych zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach;

  • pomoc w nauce;

  • zapewnienie warunków do rekreacji.

Zadania świetlicy:

1. Opieka nad wychowankami.

2. Aktywizacja w zakresie:

  • rozwoju zainteresowań;

  • rozwoju uzdolnień;

  • rozwoju umiejętności w oparciu o treści podstawy programowej.

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.

4. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

5. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyżej wymienionych zadań.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowe nr 34 w Chorzowie im. Sportowców Hajduckich

1. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 11.30 -14.10
2. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. 
3. Koszt jednego pełnego posiłku wynosi 7 zł.
4. Miesięczny koszt posiłków uzależniony jest od liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
5. Opłaty za posiłki można dokonać na podstawie informacji o naliczonych opłatach za dany miesiąc na MOBIPORTALU , do którego rodzice/prawni opiekunowie otrzymają dostęp;
NR KONTA DO WPŁAT : 07 1050 1214 1000 0024 2729 7524
6. Wpłat za obiady uczniowskie w stołówce szkolnej, należy dokonywać w terminie wpłaty, czyli do 15. dnia następnego miesiąca.
7. Naliczenie (faktura) za wykorzystane posiłki wystawiane jest na koniec danego miesiąca (po zrealizowanej usłudze) i dostępne dla Rodziców na MOBIPORTALU. Rodzice zobowiązani są do logowania sią na portalu i śledzenia informacji o naliczonych opłatach. Brak wpłaty w określonym terminie skutkuje naliczeniem odsetek i podlegać będzie ściągnięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Odliczenie za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku nieobecności : 3 dni i więcej. Zgłoszenie musi być pisemne, skierowane przez rodziców/ prawnych opiekunów do kierownika świetlicy.
9. W zgłoszeniu nieobecności dziecka (3 dni i więcej) należy określić czas trwania nieobecności Odliczenie niewykorzystanych posiłków następuje od następnego dnia po zgłoszeniu do dnia określonego w zgłoszeniu.
10. W przypadku zgłoszenia nieobecności faktura jest wystawiona na kwotę pomniejszoną o niewykorzystane posiłki.
11. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia nieobecności ucznia wystawiana jest faktura za wszystkie posiłki w danym miesiącu.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
l. Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do 16.30.
2.Do świetlicy uczęszczają zwłaszcza dzieci rodziców pracujących, zapisane na podstawie
"Karty uczęszczania do świetlicy szkolnej", wypełnionej i podpisanej przez rodziców / opiekunów.
3. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych są zobowiązani do:
a) przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończonych lekcjach,
b) podporządkowania się zaleceniom wychowawców świetlicy,
c) przestrzegania ustalonych zasad zachowania
d) szanowania godności własnej i innych,
e) dbania o porządek i estetyczny wygląd świetlicy,
f) szanowania gier i zabawek, oszczędnego gospodarowania materiałami papierniczymi,
h) NIE OPUSZCZANIA ŚWIETLICY BEZ ZGODY WYCHOWAWCY.
4. Dzieci powinny być odbierane przez osoby do tego upoważnione.
Każda zmiana dotycząca wyjścia ze świetlicy musi być udokumentowana pisemnym oświadczeniem
rodziców/opiekunów.
5. Za szkody wyrządzone przez dzieci, odpowiedzialni są rodzice.
6. W czasie pandemii obowiązują zasady higieny i bezpieczeństwa określone przez instytucje nadrzędne. 

ŚWIETLICA JAK DOM - REGULAMIN DLA DZIECI

Ś Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne.
W Wiemy, że musimy mieć zgodę wychowawcy lub zezwolenie od rodziców na
opuszczenie świetlicy.
I Informujemy wychowawcę o każdym wyjściu ze świetlicy.
E Ekwipunek szkolny (tornistry, ubrania, buty) pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.
T Troszczymy się o ład i porządek w sali, chętnie pomagamy wychowawcom i pełnimy
dyżury.
L Liczymy, piszemy, czytamy- zadania domowe starannie odrabiamy.
I Idziemy ulicą uważnie i ostrożnie.
C Chcemy aby w naszej gromadzie każdy czuł się dobrze, grzeczne odnosimy się do
nauczycieli i kolegów.
A Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
J Jesteśmy kulturalni podczas spożywania posiłków.
A Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i Potrzebującym.
K Kochamy ludzi, zwierzęta i rośliny.
D Dbamy o czystość osobistą i czystość wokół nas: zmieniamy obuwie, porządkujemy
przybory i pomoce z których korzystaliśmy
O Oszczędnie wykorzystujemy materiały, szanujemy gry i pomoce do zajęć.
M Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają
było tu dobrze.

Konsultacje! Zebrania w sprawie zagrożeniem oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego!

08.05.2024 - dla klas I - VIII - godzina 16:30.

Dofinansowanie!

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content