Samorząd Uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 IM. SPORTOWCÓW HAJDUCKICH W CHORZOWIE

I

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

Celem Samorządu Uczniowskiego jest:

1) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;

2) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniówi wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

3) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny
i samodyscypliny uczniów.

2. Do zadań Samorządu należy:

1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie Szkoły;

2) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek
i kolegów;

3) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży;

4) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i innych;

5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole;

6) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom miedzy uczniami a nauczycielami;

7) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię
i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie działalności samorządowej.

 

3. Uprawnienia Samorządu obejmują:

1) wyrażanie opinii  dotyczących problemów młodzieży;

2) udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej;

3) udział przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

4) wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania nauczyciela na opiekuna samorządu oraz jego odwołania z pełnienia w/w funkcji.

4. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Władzami Samorządu są:

1) na szczeblu klas – samorządy klasowe (dwójki klasowe, tj. przewodniczący i zastępca przewodniczącego klasy);

2)  na szczeblu szkoły – Rada Uczniowska.

5. W skład Rady Uczniowskiej wchodzą:
1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;

2) z – ca  przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;

3) osoby wspomagające.

6. Do zadań Rady Uczniowskiej należy:
1) przygotowywanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego

2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania

3) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły.

7. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności o przestrzeganiu podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu;

3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami,
w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

8. Wnioski i opinie w sprawach szkoły Rada Uczniowska składa Organom szkoły w formie pisemnej. Do podpisywania dokumentów szkolnych upoważnieni są członkowie Rady Uczniowskiej  - podpisy składają co najmniej dwie osoby.
9. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych (rozdział III Regulaminu).

II

1. Do obowiązków władz szkoły wobec Samorządu należy:
1) udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządowej;
2) zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządowej;
3) czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego
z celami wychowawczymi szkoły;
4) zapewnienie koordynacji działalności Samorządu Uczniowskiego;
5) powołanie opiekuna samorządu szkolnego z ramienia Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postępowanie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
3.  Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:
1)  udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły;
2) zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządowej działalności młodzieży;
3) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu;
4) informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich;
5) inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności.
6) uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną.

III

1. Wybory odbywają się najpóźniej do 3o września. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok, od 1 października do 30 września kolejnego roku szkolnego.
2. Kandydatem do Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać osoba, która:
1)  jest uczniem klasy 2 – 8;
2) należy do samorządu klasowego;
3) w poprzednim roku szkolnym otrzymał co najmniej ocenę dobrą
z zachowania i co najmniej średnią ocen 4.0;
4) jest lubiany przez kolegów, chętny do niesienia pomocy innym;
5) jest pomysłowy i chętny do pracy w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych;
6) wykazuje zainteresowanie sprawami szkoły.

 

3. Kampania wyborcza polega na:
1) rozpowszechnianiu imion i nazwisk kandydatów startujących
w wyborach;
2) rozpowszechnianiu ich programów i haseł wyborczych poprzez umieszczanie ich w wyznaczonych miejscach.
4. W czasie kampanii zabrania się:
1) niszczenia ulotek i haseł innych kandydatów;
2) krytykowania i ośmieszania w swoich programach założeń kontrkandydatów;
3) używania określeń obraźliwych i niekulturalnych.

 

5. Po zakończeniu kampanii każda klasa zobowiązana jest do uprzątnięcia ulotek swoich kandydatów.

 

6. Wybory:
1) kampania wyborcza rozpoczyna się w trzecim tygodniu września;
2) za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialny jest Samorząd urzędujący w roku poprzednim;
3) kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego wybiera się spośród członków samorządów klasowych;
4) czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu uczniowie szkoły;
5) kandydaci wytypowani przez poszczególne klasy mogą rozpowszechniać swoje programy poprzez plakaty lub ulotki;
6) wybory odbywają się w czwartym tygodniu września, najpóźniej do dnia 30 września, na godzinach wychowawczych lub innych

(klasy 1 – 3) pod nadzorem wychowawcy;

7) każdy uczeń  wybiera dwie osoby z kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego i jednego nauczyciela na opiekuna Samorządu Szkolnego;
8) karty do głosowania wrzucane są do urny;
9) każdy uczeń ma prawo do oddania tylko jednego głosu;
10) wybory są tajne tzn. głosy są oddawane na nie podpisanych kartkach;
11) wybory są bezpośrednie tzn. każdy uczeń oddaje swój głos bez pośrednictwa osób drugich;
12) karty z nazwiskami innymi niż nazwiska kandydatów, karty nieczytelne oraz karty, na których widnieją dodatkowe napisy są nieważne.
4. Głosy przeliczanie są przez minimum trzech, nie więcej niż czterech,losowo wybranych przez opiekuna lub dyrektora uczniów pod nadzorem nauczyciela.
5. Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba z klasy 4 – 8, która uzyskała najwięcej głosów ważnych. Zastępcą przewodniczącego zostaje osoba z drugą co do ilości liczbą głosów z klas 1 – 8, a ich kadencja rozpoczyna się 1 października.
6. Osoba, która otrzymała trzecią co do ilości liczbę głosów z klas 1 – 8zostaje członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego tzw. osoba wspomagająca, a jej kadencja rozpoczyna się 1 października.
7. Przewodniczący, zastępca oraz opiekun mają prawo do wyboru innych osób wspomagających, na równi odpowiedzialnych za działalność Samorządu.
8.  Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę ważnych głosów.
9. Na wniosek Rady Uczniowskiej dot. odwołania opiekuna Samorządu Uczniowskiego z w/w funkcji, dyrektor szkoły, po rozpatrzeniu sprawy, zleca przeprowadzenie referendum, w którym biorą udział uczniowie klas 1 – 8. W referendum samorząd decyduje o dalszym pełnieniu funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego przez danego nauczyciela.  
W przypadku poparcia przez uczniów większością głosów wniosku Rady Uczniowskiej dot. odwołania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, dyrektor zleca przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
Konsultacje! Zebrania w sprawie zagrożeniem oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego!

08.05.2024 - dla klas I - VIII - godzina 16:30.

Dofinansowanie!

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content
Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:51 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(658): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('//wp-content/wf...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('synced') #2 {main} thrown in /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 51