Świetlica

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowe nr 34 w Chorzowie im. Sportowców Hajduckich

 1. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 11.35 -14.00
 2. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej korzystania ze stołówki szkolnej. (zał. 1)
 3. Koszt jednego pełnego posiłku wynosi 4 zł.
 4. Miesięczny koszt posiłków podawany jest do wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez dziennik elektroniczny: Librus oraz informację na tablicy ogłoszeń przy świetlicy.
 5. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze
  07 1050 1214 1000 0024 2729 7524
 1. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasę, do której dziecko uczęszcza oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy wpłata.

Np. SP 34, JAN KOWALSKI, KLASA IV, OBIADY- MARZEC

 1. Wpłat za obiady uczniowskie w stołówkach szkolnych, należy dokonywać do dnia wyznaczonego przez kierownika świetlicy w danym miesiącu.
 2. Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku nieobecności : trzy dni i więcej.
 3. Informacje o zwrotach przekazywane są na indywidualne adresy rodziców poprzez dziennik LIBRUS.
 1. Kwoty nadpłat nieodliczonych przez rodziców zwracane są na numery kont bankowych, z których nastąpiła wpłata. W przypadku braku wpłat uruchamiane są procedury postępowania wobec dłużników.

deklaracja uczęszczania na obiady - Sp 34

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. Świetlica jest czynna od godziny 7.00 do 16.00

2. Do świetlicy uczęszczają zwłaszcza dzieci rodziców pracujących, zapisane na podstawie "Deklaracji uczęszczania do świetlicy szkolnej", wypełnionej i podpisanej przez jednego z rodziców / opiekunów.

3. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych są zobowiązani do:

 • przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończonych lekcjach,
 • przynoszenia obuwia zmiennego w okresie od IX – IV,
 • podporządkowania się zaleceniom wychowawców świetlicy,
 • przestrzegania ustalonych zasad zachowania,
 • szanowania godności własnej i innych,
 • dbania o porządek i estetyczny wygląd świetlicy,
 • szanowania gier i zabawek, oszczędnego gospodarowania materiałami papierniczymi,
 • nie opuszczania świetlicy bez zgody wychowawcy

 

4. Dzieci powinny być odbierane przez osoby do tego upoważnione.

5. Każda zmiana dotycząca wyjścia ze świetlicy musi być udokumentowana pisemnym oświadczeniem rodziców/opiekunów.

6. Za szkody wyrządzone przez dzieci, odpowiedzialni są rodzice.

7. W uzasadnionych przypadkach, kiedy zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla innych osób, po wnikliwej analizie wychowawczej i podjętych działaniach wychowawczych, które nie przynoszą skutku, uczeń może zostać usunięty ze świetlicy.

 

ŚWIETLICA JAK DOM - REGULAMIN DLA DZIECI

Ś Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne.
W Wiemy, że musimy mieć zgodę wychowawcy lub zezwolenie od rodziców na opuszczenie świetlicy.
I Informujemy wychowawcę o każdym wyjściu ze świetlicy.
E Ekwipunek szkolny (tornistry, ubrania, buty) pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.
T Troszczymy się o ład i porządek w sali, chętnie pomagamy wychowawcom i pełnimy dyżury.
L Liczymy, piszemy, czytamy- zadania domowe starannie odrabiamy.
I Idziemy ulicą uważnie i ostrożnie.
C Chcemy aby w naszej gromadzie każdy czuł się dobrze, grzeczne odnosimy się do nauczycieli i kolegów.
A Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
J Jesteśmy kulturalni podczas spożywania posiłków.
A Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i Potrzebującym.
K Kochamy ludzi, zwierzęta i rośliny.
D Dbamy o czystość osobistą i czystość wokół nas: zmieniamy obuwie, porządkujemy przybory i pomoce z których korzystaliśmy
O Oszczędnie wykorzystujemy materiały, szanujemy gry i pomoce do zajęć.
M Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było tu dobrze.
Zebrania w dn. 16.03 i 17.03 zostają odwołane.  

Od 12.03 - zajęcia w szkole zostają zawieszone do odwołania.

Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez wychowawców klas. Klasy I i VII - oddają wychowawcy podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).

Od dnia 19 września 2019 obowiązuje  Rozporządzenie MEN zmieniające zasady odbioru legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty. Rozporządzenie wprowadza możliwość odbioru w/w dokumentów przez ucznia.