Świetlica

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34 W CHORZOWIE

 

1

1.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania i zasady odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.

2.Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 11.35-14.00.

3.Koszt jednego pełnego posiłku wynosi 4,00 zł.

2

1.Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34, których rodzice/opiekunowie poinformowali o tym kierownika świetlicy szkolnej i dokonali opłaty przelewem na konto szkoły w wyznaczonym terminie .

2.Wpłaty należy dokonywać po wcześniejszym zadeklarowaniu korzystania z posiłków u kierownika świetlicy, kwota wpłaty powinna być zgodna z kwotą ogłoszoną na dany miesiąc.

 1. Do korzystania z posiłków uprawnieni są również uczniowie, których posiłki dofinansowuje MOPS w Chorzowie na podstawie decyzji lub procedur obowiązujących przy realizacji programu rządowego „Dożywianie bez decyzji”

3

1  Uczniowie  korzystają ze stołówki szkolnej poprzez zgłoszenie tego faktu u kierownika świetlicy i uiszczeniu opłaty za obiady przelewem na konto szkoły.

2.Nieuiszczenie wpłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z obiadów w szkole.

 1. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane

 

4

1.Wysokość opłaty jest określana przez kierownika świetlicy i podawana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na korytarzu przy stołówce szkolnej i opublikowanie w dzienniku elektronicznym: LIBRUS. Wysokość opłaty = koszt obiadu 4,00zł.) x ilość dni w miesiącu.

2.Opłaty za posiłek można dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły o numerze:

07 1050 1214 1000 0024 2729 7524

 1. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka, nazwę miesiąca jakiego dotyczy wpłata oraz klasę , do której uczeń uczęszcza:

Np. SP 34, wpłata za obiady/ miesiąc/imię i nazwisko ucznia, klasa

 

4.Ustaloną opłatę na dany miesiąc  uiszcza się z góry do 10  dnia danego miesiąca ( np: za wrzesień: do 10 września).

5 .W wyjątkowych przypadkach, na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego, po uzgodnieniu z kierownikiem świetlicy wpłaty przyjmowane są w późniejszym  terminie niż wyznaczona data.

5

1.W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej (trzy dni i więcej), zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona.

2.Odliczenia  za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym. W szczególnych przypadkach zwrot należnej kwoty może nastąpić na konto, z którego nastąpiła wpłata.

3.Kwota do zwrotu lub odliczenia w następnym miesiącu naliczana jest od następnego dnia po zgłoszeniu.

4.Zgłoszenie nieobecności następuje poprzez osobiste lub telefoniczne poinformowanie o tym kierownika świetlicy, wychowawców lub pracowników sekretariatu szkolnego. Zgłoszenia nieobecności ucznia dokonuje rodzic lub opiekun prawny, który obowiązany jest również określić czas trwania nieobecności.

 1. Odliczeń można dokonywać jedynie, wtedy, kiedy otrzyma się taka informację od kierownika świetlicy szkolnej, po dopełnieniu terminu zgłoszenia nieobecności ucznia.

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. Świetlica jest czynna od godziny 7.00 do 16.00

2. Do świetlicy uczęszczają zwłaszcza dzieci rodziców pracujących, zapisane na podstawie "Deklaracji uczęszczania do świetlicy szkolnej", wypełnionej i podpisanej przez jednego z rodziców / opiekunów.

3. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych są zobowiązani do:

 • przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończonych lekcjach,
 • przynoszenia obuwia zmiennego w okresie od IX – IV,
 • podporządkowania się zaleceniom wychowawców świetlicy,
 • przestrzegania ustalonych zasad zachowania,
 • szanowania godności własnej i innych,
 • dbania o porządek i estetyczny wygląd świetlicy,
 • szanowania gier i zabawek, oszczędnego gospodarowania materiałami papierniczymi,
 • nie opuszczania świetlicy bez zgody wychowawcy

 

4. Dzieci powinny być odbierane przez osoby do tego upoważnione.

5. Każda zmiana dotycząca wyjścia ze świetlicy musi być udokumentowana pisemnym oświadczeniem rodziców/opiekunów.

6. Za szkody wyrządzone przez dzieci, odpowiedzialni są rodzice.

7. W uzasadnionych przypadkach, kiedy zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla innych osób, po wnikliwej analizie wychowawczej i podjętych działaniach wychowawczych, które nie przynoszą skutku, uczeń może zostać usunięty ze świetlicy.

 

ŚWIETLICA JAK DOM - REGULAMIN DLA DZIECI

Ś Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne.
W Wiemy, że musimy mieć zgodę wychowawcy lub zezwolenie od rodziców na opuszczenie świetlicy.
I Informujemy wychowawcę o każdym wyjściu ze świetlicy.
E Ekwipunek szkolny (tornistry, ubrania, buty) pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.
T Troszczymy się o ład i porządek w sali, chętnie pomagamy wychowawcom i pełnimy dyżury.
L Liczymy, piszemy, czytamy- zadania domowe starannie odrabiamy.
I Idziemy ulicą uważnie i ostrożnie.
C Chcemy aby w naszej gromadzie każdy czuł się dobrze, grzeczne odnosimy się do nauczycieli i kolegów.
A Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
J Jesteśmy kulturalni podczas spożywania posiłków.
A Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i Potrzebującym.
K Kochamy ludzi, zwierzęta i rośliny.
D Dbamy o czystość osobistą i czystość wokół nas: zmieniamy obuwie, porządkujemy przybory i pomoce z których korzystaliśmy
O Oszczędnie wykorzystujemy materiały, szanujemy gry i pomoce do zajęć.
M Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było tu dobrze.
PRZYPOMINAMY:
6 czerwca 2018r. o godz. 16.30 w sali nr 16 odbędzie się zebranie Rodziców przyszłych uczniów klas I w roku szkolnym 2018/2019.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
22 czerwca 2018
 • dla klas 1-3 - godzina 9.00
 • dla klas 4-7 - godzina 10.30

 
Informujemy, że zwroty pieniędzy za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki należy wpłacić na konto szkoły 67 1050 1243 1000 0022 8950 1393. Powyższe nie dotyczy podręczników w klasach II i III.
GRUPY PŁYWAJĄCE:

W czwartek 10 maja 2018r. od 15.00 do 16.00 na basenie w Kompleksie Sportowym "Hajduki" odbędzie się rekrutacja dzieci do grup pływających kl. I w roku szkolnym 2018/2019.

Accessibility
Zamknij